Taşerona Kadro İle İlgili Tüm Merak Edilenler, Başvuru Süreci,...

Taşerona Kadro İle İlgili Tüm Merak Edilenler, Başvuru Süreci, Takibi

Şanlıurfa SGK il Müdürlüğü, taşerona kadro, taşerona kadro şartları, taşeron kadro şartları son dakika, taşeron kadro şartları 2017, taşerona kadro kimleri kapsıyor, taşerona kadro içeriği, taşerona kadro şartları son dakika 2017, taşeronda son durum, taşeron yasası, taşeron son, sürekli işçi, sürekli işçi ne demek, taşerona kadro, taşerona kadro haberleri ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

07 Ocak 2018 - 16:45 - Güncelleme: 07 Ocak 2018 - 16:49

Şanlıurfa SGK il Müdürlüğü, taşerona kadro, taşerona kadro şartları, taşeron kadro şartları son dakika, taşeron kadro şartları 2017, taşerona kadro kimleri kapsıyor, taşerona kadro içeriği, taşerona kadro şartları son dakika 2017, taşeronda son durum, taşeron yasası, taşeron son, sürekli işçi, sürekli işçi ne demek, taşerona kadro, taşerona kadro haberleri ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

24 Aralık 2017 tarihti Resmi Gazetede yayımlanan 3696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çalışma dünyasında yeni bir dönem başlamış oldu. Bakanlıklarda, belediyelerde ve özel idarelerde çalışan taşeron işçilerle ilgili kadro hususunda yıllardır beklenen çalışmanın sonuna gelindi. Yayımlanan 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kadroya geçişi kesinleşti. Bahsettiğim KHK nın ardından 01.01.2018 tarihinde Resmi gazetede, 375 sayılı KHK 'nin geçici 23 ve geçici 24uncu maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar yayımlanmıştır.

Usul ve esaslar incelendiğinde su hususlar karşımıza çıkmaktadır.

DÜZENLENME KAPSAMINA GİREN KURUMLAR;

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda çalışanlar taşeron düzenlemesinde yararlanır

İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde çalışanlar da taşeron düzenlemesinde yararlanılır.

DÜZENLENME KAPSAMINA GİRMEYEN KURUMLAR

İdarelerin yurtdışı teşkilatlarına yönelik personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri bu kapsamda değerlendirilmez.

Sosyal tesis gelirleri gibi yukarıda belirtilen bütçeler dışındaki kaynaklardan karşılanan 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri uygulamanın kapsamı dışında tutulur.

ŞARTLAR

Sözleşmenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi olarak kabul edilebilmesi gerekir. Bunun içinde;

4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlenmiş olması,

Bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanılması,

Yaklaşık maliyetin en az %70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dâhil işçilik giderinden oluşması,

Yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımı niteliğinde olması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekir.

Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmez.

Doğrudan temin yoluyla yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri de bu Usul ve Esaslar kapsamında değerlendirilir.

Sürekli işçi kadrolarına geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için 04/12/2017 tarihi itibarıyla çalışıyor olmak gerekir.

04/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olduğu idarelerince tespit edilenlerden, hakkında bu tarihten sonra işten ayrılış bildirgesi verilenler de bu hükümlerinden yararlanabilir

Kapsama giren işçilerin madde ile tanınan sürekli işçi kadrolarına geçiş hakkından yararlanabilmesi için aşağıdaki nitelikleri de taşımaları gerekir:

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak. Yani;

1-Türk Vatandaşı olmak,

4-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

6-Askerlik durumu itibariyle;

a)            Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b)           Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c)            Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7-53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…)(2) akıl hastalığı (…)(2) bulunmamak.

8-Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak idarelere karşı açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair idareye yazılı beyanda bulunmak,

En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde ile tanınan haklar karşılığında idarelerden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini idareye yazılı olarak beyan etmek.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında bulunmakla birlikte 04/12/2017 tarihinde doğum (doğum öncesi ve sonrası ücretli veya ücretsiz kanuni izinler dahil) veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedenleriyle iş sözleşmeleri askıda olanlar veya anılan tarih itibarıyla askerde bulunanlar da başvuru ve geçiş süreleri, askerlik veya askı süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.

Sürekli işçi kadrolarına geçirilme süreci, düzenlemenin kapsamında olmakla birlikte bu sürecin tamamında veya herhangi bir aşamasında askerde bulunanlar için askerlik süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlar veya kaldığı yerden devam eder.

SÜRECE İLİŞKİN İŞLEMLER;

Geçiş süreci 2 Ocak 2018 ten itibaren başlayıp 90 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Topluca sürekli İşçi kadrosuna geçirilmede son gün 02.04.2018 tarihidir.

Kapsamda olanlardan istekliler, usul ve esasların Ek-1 sayılı başvuru formunu eksiksiz doldurarak örnek-1 dilekçeyi de eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar idaresinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, yazılı olarak başvurur. Başvuru elden yapılır. Belirtilen süre hak düşürücü süredir.

Başvuru sahipleri herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanda bulunur.

Sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlar başvuru sırasında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belgeyi sürekli işçi kadrosuna geçirilmeden önce idareye ibraz eder.

Başvuru sahipleri hakkında arşiv araştırması yapılması gerekir. Arşiv araştırması Bakanlıklar ve merkezi Ankara’da bulunan idarelerin merkez teşkilatları için Emniyet Genel Müdürlüğünden, diğer idareler ile taşra teşkilatları için ise il valiliklerinden topluca istenir. Arşiv araştırması yapılacak ilgilinin ikametgâh adresinin bulunduğu valilik esas alınır. 

BAŞVURU SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

Başvuranların şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti ile bu tespite ilişkin itirazların karara bağlanması amacıyla kapsamdaki idarelerin bünyesinde, duyulacak ihtiyaca göre, bakanlık merkez teşkilatlarında ilgili bakanın, diğer idarelerin merkez teşkilatlarında üst yöneticinin, taşra teşkilatı il kuruluşlarında valinin, taşra teşkilatı bölge müdürlüklerinde ise bölge müdürünün onayı ile merkez teşkilatlarında üst yöneticinin yardımcısının, üniversitelerde genel sekreterin, taşra teşkilatlarında bölge veya il müdürünün başkanlığında en az üç kişiden oluşan tespit komisyonları teşkil edilir. Aynı usulle iki yedek üye de belirlenir.

Başvuruları alan birimler, başvuruları derhal tespit komisyonuna intikal ettirir. Tespit komisyonu başvuruları ön inceleme ve esas inceleme olmak üzere iki aşamada inceler.

İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. (Usul ve esaslar da tavsiye edilen süre 40 gün) Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.

İnceleme neticesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır ve sınava alınmazlar. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve kasıtlı olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Tespit komisyonu kararına göre sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde (Usul ve esaslar da tavsiye edilen süre 3 gün) gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.

İtirazlar komisyonca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde(Usul ve esaslar da tavsiye edilen süre 7 gün) karara bağlanır ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine tespit komisyonunca verilen kararlar kesindir.

İtiraz edilmemesi ya da itiraz üzerine karar verilmesi durumlarında sınava girmeye hak kazananlara ait liste kesinleşir.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla sınav kurulu kurulur. Bu kurul bakanlık merkez teşkilatlarında ilgili bakanın, diğer idarelerin merkez teşkilatlarında üst yöneticinin, taşra teşkilatı il kuruluşlarında valinin, taşra teşkilatı bölge müdürlüklerinde ise bölge müdürünün onayı ile merkez teşkilatında üst yönetici yardımcısının, üniversitelerde genel sekreter yardımcısının, taşra teşkilatlarında bölge veya il müdürü yardımcısının başkanlığında en az üç kişiden oluşur.

Sınav; yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı şekilde yapılabileceği gibi yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı şekillerde de yapılabilir. (Usul ve esaslar da tavsiye edilen süre 20 gün) Uygulanacak sınav yöntemi bakanlıklarda bakan, diğer idarelerde ilgili idarenin üst yöneticisi tarafından belirlenir

Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilir. Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer

Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilir

Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından yüz puan üzerinden değerlendirilir ve Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak şarttır.

Sözlü sınavda da başarılı bulunması şarttır.

Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi internet adresinde ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer.

Sınavlarda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde (Usul ve esaslar da tavsiye edilen süre 4 gün)gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.

İtirazlar derhal ilgili sınav kuruluna intikal ettirilir. Talep, kurulca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde(Usul ve esaslar da tavsiye edilen süre 5 gün) karara bağlanır ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLME SÜRECİ

Sınavlarda başarılı olanlar;

a) idarelere karşı açtıkları davalardan feragat ettiklerine beyanını içerir mahkemece onaylanmış duruşma tutanağı veya feragat nedeniyle davanın reddine dair kararın onaylı örneğini, ve/veya icra takiplerinden feragat ettiklerine dair feragat dilekçesinin takip dosyasına sunulduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti veya feragat nedeniyle icra takip dosyasının işlemden kaldırıldığına dair İcra Müdürlüğü kararının aslı veya onaylı suretini idareye ibraz etmek,

b) En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair sulh sözleşmesini idareye ibraz etmek,

c) Öngörülen şartları taşımaya devam etmek, kaydıyla sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip, atamaya yetkili amirin onayıyla topluca geçirilir.

Sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin istihdam süresi

Sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin istihdam süresi hiçbir şekilde emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığını kazanma tarihini geçemez.

ŞARTLARI TAŞIMADIĞI TESPİT EDİLENLERİNE DURUMU

Sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerden şartları taşımadığı tespit edilenlerin herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilir. Yanıltıcı bilgi ve belge sunmak suretiyle bu madde hükümlerinden yararlandığı tespit edilenlere istihdam süresince yapılan ödemeler genel hükümlere göre tahsil edilir. Şartları taşımayanları geçici 23 üncü madde hükmünden yararlandıranların sorumlulukları saklıdır.

BELGELER;

Atama sürecine ilişkin belgeler ile kapsama dâhil idarelerde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştıkları dönemlere ilişkin bilgi ve belgeler işçi kadrolarına atananların her biri için açılacak özlük ve sicil dosyasında saklanır.

KADROLARIN İHDASI

Sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin kadroları, geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla sürekli işçi unvanı ile ihdas edilmiş sayılır.

Sözleşmeleri askıya alınanlar ile askerde bulunanların kadroları hariç olmak üzere bu şekilde ihdas edilmiş sayılan sürekli işçi kadroları, herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

GEÇİCİ İŞÇİ POZİSYONLARI

Bugüne kadar 4/C statüsünde çalışmakta olan Geçici Personeller, 4/B Sözleşmeli Personel statüsüne geçirilmektedir.

Yıl içerisinde 12 aydan kısa süreli işlerde çalışan alt işveren işçilerimiz, 2017 yılında çalıştıkları süre ile sınırlı olmak üzere çalıştıkları kamu idarelerinde geçici işçi pozisyonuna alınacaktır.

 “yıl boyunca devam etme şartı” hariç diğer tüm şartlarını taşıyan hizmet alım sözleşmelerinden; 4/12/2017 tarihi itibarıyla devam edenlerden bu tarih itibarıyla çalışanlar ile 2017 yılı içerisinde 4/12/2017 tarihinden önce sona ermiş olanlarda sözleşmenin süresinin sona erdiği tarihte çalışmış olanlar, yukarıda bahsettiğim şartları taşımaları kaydıyla, geçici işçi pozisyonlarında istihdam edilmek üzere başvurabilirler. Sürekli işçi kadrolarına geçiş sürecine ilişkin hükümler geçici işçi olarak istihdam edilmek üzere başvuranlar hakkında da aynen uygulanır.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAKİ KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDAKİ TESİSLER

6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde faaliyete geçen tesislere taşınması nedeniyle faaliyetleri sona erdirilen sağlık kurum ve kuruluşlarında, bu kurum ve kuruluşların kapatılma tarihinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında çalıştırılmakta olanlardan 4/12/2017 tarihi itibarıyla kamu özel iş birliği modeli ile işletilen tesislerde çalıştırılanlar bu Usul ve Esaslarda sürekli işçi kadrolarına geçirilme açısından öngörülen şartları taşımaları kaydıyla aynı hükümlerden yararlandırılarak Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerinde ihdas ve vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına geçirilir.

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden 2/1/2018 tarihinden sonra 6428 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde faaliyetleri sona erdirilen sağlık kurum ve kuruluşlarında kapatılma tarihi itibarıyla çalışanlar; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumlarının aynı il içerisinde ihtiyaç olan birimlerine, aynı ilde ihtiyaç bulunmaması halinde ise ilgilinin talebi doğrultusunda Bakanlığın uygun gördüğü başka bir ilin ihtiyacı olan birimlerine kadrosuyla birlikte geçirilebilir.

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLENLERİN ÜCRETİ İLE DİĞER MALİ VE SOSYAL HAKLARI

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu Usul ve Esasların 3 üncü maddesinde belirtilen idarelerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamaz.

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden; geçişten önce toplu iş sözleşmesi bulunmadığından kadroya geçirildiği tarihte yürürlükte olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerinin geçerli olduğu işçiler ile geçiş işleminden önce yapılan ve geçişten sonra yararlanmaya devam ettiği toplu iş sözleşmesi bulunmakla birlikte bu Usul ve Esasların 3 üncü maddesinde belirtilen idarelerde alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitiminden önce toplu iş sözleşmesi sona eren işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesine göre belirlenir.

TAŞINIRLAR İLE TÜKETİM MALZEMELERİ DURUMU

İdareler iş yerlerinde hizmetlerin yürütülmesinde fiilen kullanılmakta olan taşınırlar ile tüketim malzemelerinden hizmetin sunulabilmesi için ihtiyaç duyduğunu satın alabilir veya kiralayabilir.

Satın almaya veya kiralamaya en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından karar verilir.Ödenek aktarma işlemleri

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri içerisinde yapılması gereken ödenek aktarma işlemlerinde; aktarma yapılacak tertibin başlangıç ödeneğinin %20'sini geçmeyen ödenek aktarma işlemleri ilgili idarelerce, ihtiyaç olması halinde %20'yi aşan ödenek aktarma işlemleri ise Maliye Bakanlığınca sonuçlandırılır.

Süreci devam eden ihaleler ile işe başlanmamış sözleşmelerin durumu

İdarelerin 24.12.2017 tarihi itibarıyla sözleşmesi imzalanmamış olan ihaleleri iptal edilir.

İhalesi yapılarak 24.12.2017 tarihi ve bu tarihten sonra işe başlayacak şekilde imzalanmış sözleşmeler feshedilmiş sayılır ve yüklenicilere anılan KHK’da belirlenen esaslar çerçevesinde ödeme gerçekleştirilir. KHK ’da öngörülen ödeme dışında yükleniciye bu kapsamda başka bir ödeme yapılmaz.

Yüklenici firmaya ödenecek tazminatlar

Sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin istihdam edilmesine esas hizmet alım sözleşmeleri, geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla feshedilmiş sayılır.

Alt işveren firmalarının fesih edilen sözleşmelerden sözleşme konusu işin %80’ini tamamlamayanlar için yükleniciye %80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’i oranında tazminat ödenecektir. Yüklenici başka bir hak talebinde bulunamaz.

Sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin istihdam edilmesine esas hizmet alım sözleşmelerinde personel çalıştırılmasına dayalı olmayan kısımların da bulunması halinde, personel çalıştırılmasına dayalı olan kısımlar için iş eksilişi yapılmış sayılır.

İş eksilişi yapılmış sayılan sözleşmelerde, kalan iş kısmı içerisinde personel çalıştırılmasına dayalı olmayan tutar hesaplanır. Bu tutara iş eksilişi yapılmış sayılan tarihe kadar gerçekleştirilen iş tutarının eklenmesi ile bulunacak toplam tutarın her türlü fiyat farkı hariç sözleşme bedelinin %80'ini aşmaması halinde yükleniciye, sözleşmenin yürütülmesine ilişkin her türlü zarara karşılık her türlü fiyat farkı hariç sözleşme bedelinin %80'i ile sözleşmenin tamamlandığı tarih itibarıyla gerçekleştirilen işin toplam tutarı arasındaki bedel farkının %5'i kabul tarihindeki fiyatlar dikkate alınarak sözleşmeyi yürüten idare tarafından tazminat olarak ödenir ve başkaca bir ödeme yapılmaz. Yüklenici başka bir hak talebinde bulunamaz.

FESHEDİLMİŞ SAYILAN SÖZLEŞMELERİN TASFİYE SÜRECİ

Feshedilmiş sayılan sözleşmeler kapsamındaki işlerin tasfiye süreci hemen başlatılır ve yapılan işlere ilişkin hakedişler, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri çerçevesinde en geç üç ay içinde ödenir. Hakediş tutarından sözleşmede yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile alınması gereken vergiler kesilir. Bu sözleşmelere ilişkin alınan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar, yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle idareye, çalıştırılan işçilere ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden doğan vergi borcunun bulunmadığının anlaşılması halinde, anılan Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri esas alınarak ivedilikle iade edilir. Yüklenicinin bu kapsamda bir borcunun bulunması halinde, teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir ve varsa kalanı iade edilir.

SÖZLEŞME SÜRESİNİN SONA ERMESİ NEDENİYLE GEÇİŞ İŞLEMİ TAMAMLANINCAYA KADAR İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASI

Mevcut sözleşme koşulları çerçevesinde aynı yüklenici ile sözleşme, geçiş işlemlerinin tamamlanmasına kadar uzamış sayılır.

Mevcut yüklenici ile sözleşmeye devam edilememesi halinde geçiş işlemine kadar ki süreye ilişkin ihtiyaç, parasal limit sınırlamasına tabi olmaksızın 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre doğrudan temin suretiyle karşılanır.  Bu yöntem ile ihtiyacın giderilmesi halinde, sona eren sözleşme kapsamında çalıştırılan işçilerde, işçi sayısında, ücret ve pozisyonlarında değişikliğe gidilmez.

GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Geçici 24 üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir.

HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ AÇISINDAN KAPSAMIN BELİRLENMESİ

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımına ilişkin sözleşme olması gerekir.

Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı;

a) Park ve bahçe bakım ve onarımı işlerine,

b) Çöp toplama işlerine,

c) Cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine, ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilir.

Mahalli iarelerde çalışan taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilme şartları ve süreci yukarıda anlatılanlarla aynıdır. Tek fark komisyonlardadır.

BUNLARDA ŞU ŞEKİLDEDİR ;

Başvuranların şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti amacıyla idarenin atamaya yetkili amirinin veya idarenin şirketinin en üst yöneticisinin ya da bunların görevlendireceği kişinin başkanlığında, biri valinin görevlendireceği üye olmak üzere, diğer üyeleri atamaya yetkili amirin ya da idarenin şirketinin en üst yöneticisinin belirlediği en az üç kişiden oluşan tespit komisyonu teşkil edilir. Ayrıca vali tarafından bir yedek üye, atamaya yetkili amir veya idarenin şirketinin en üst yöneticisi tarafından da bir yedek üye belirlenir.

İnceleme neticesine yapılan itirazlar Valilikler bünyesinde, bir vali yardımcısının başkanlığında, valinin uygun göreceği biri ilgili idarenin veya idarenin şirketinin temsilcisi olmak üzere diğer kamu idarelerinin temsilcilerinden seçilen en az üç kişiden oluşan itiraz komisyon tarafından incelenir.

Hak sahibi işçilerin işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin sınavın gerçekleştirilmesi, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla idarenin atamaya yetkili amirinin veya idarenin şirketinin en üst yöneticisinin ya da bunların görevlendireceği kişinin başkanlığında, biri valinin görevlendireceği üye olmak üzere, diğer üyeleri atamaya yetkili amir veya idarenin şirketinin en üst yöneticisinin belirlediği bir başkan ve dört üyeden oluşan sınav kurulu teşkil edilir. Atamaya yetkili amir veya idarenin şirketinin en üst yöneticisi tarafından belirlenen üyelerden birinin insan kaynakları birim temsilcisi olması esastır. Ayrıca vali tarafından bir yedek üye, atamaya yetkili amir tarafından da bir yedek üye belirlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz Valilikler bünyesinde, bir vali yardımcısının başkanlığında, valinin uygun göreceği biri ilgili idarenin veya idarenin şirketinin temsilcisi olmak üzere diğer kamu idarelerinin temsilcilerinden seçilen beş üyeden oluşan sınav itiraz komisyonu tarafından incelenir.

SÜRECİN ELEKTRONİK ORTAMDA İZLENMESİ

İdareler, “altisveren.gov.tr” internet sayfasında yer alan sisteme bu usul ve esasların ikinci ve üçüncü bölümüne ilişkin başvuru, tespit, sınav ve statüye geçişe ait veri girişi yaparlar.

Şanlıurfa SGK İl Müdürü İsmail Ünlü, Kamuoyunun genelini ilgilendiren bu değişiklikler hakkında bilgi verdiğimiz toplantımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ederim.İfadelerinde bulundu.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Şanlıurfa'da kadın kılığına girerek saklanan tacizci yakalandı
Şanlıurfa'da kadın kılığına girerek saklanan tacizci...
Yaşlı kadını 100 bin TL dolandırdılar
Yaşlı kadını 100 bin TL dolandırdılar