TBMM Tarafından Urfa’da İstiklal madalyası alanlar

TBMM Tarafından Urfa'da İstiklal madalyası alanlar

Urfa'nın Kurtuluş Mücadelesindeki Hizmetleri ve Farklı Çephelerde hizmetleri Nedeniyle TBMM Tarafından İstiklâl Madalyası Verilenler

15 Eylül 2016 - 23:40

TBMM TUTANAKLARINDA URFA’DA İSTİKLÂL MADALYASI ALANLAR

2008 yılında çıkartılan 5742 sayılıyasayla "… Millî bağımsızlık uğrunda hayatını kaybeden şehitler ile madalyaya hak kazandığı halde madalya almadan vefat edenlerin erkek çocuklarının en büyüğüne, erkek çocuğu yoksa büyük kızına, yoksa babasına, o da yoksa annesine, o da yoksa eşine, o da yoksa sıralı mirasçıların belirtilen sırası  dâhilindeki çocuklarına, o da yoksa diğer tabakada bulunanlara veya onların sıralı mirasçılarına müracaatı dâhilinde madalya verilir. " hükmü yasaya girmiştir

Bu şekilde, TBMM tarafından verilen İstiklâl Madalyası, daha sonraları Milli Savunma Bakanlığı'nca verilmeye başlanmıştır. TBMM tarafından verilen son istiklâl madalyası, 4. Devre, 44. Toplantının 1. oturumunda 708 sayılı kararla verilen 6920 sayılı madalyadır.

TBMM tutanaklarında yapılan inceleme, tarama ve araştırmada, Urfa doğumlu olup savaşın çeşitli cephelerdeki hizmetlerinden dolayı İstiklal Madalyası alan kişilerle Urfa'nın Kurtuluş Mücadelesindeki hizmetlerinden dolayı TBMM tarafından İstiklâl Madalyası verilen kişiler tesbit edilmeye çalışılmıştır.

1) Urfalı Olup Kurtuluş Savaşının Çeşitli Cephelerindeki Hizmetleri Nedeniyle TBMM Tarafından İstiklâl Madalyası Verilenler

153 Hüseyin Hüsnü Efendi, (Ömer Lütfi), Urfa 1310 Ağır Obüs 1. Tb. Tarassut Zabiti Mülâzımıevvel. Sakarya muharebesinde ibrazı fedakâri eyliyen Garp cephesi kıtaatına mensup iki yüz otuz dört zatın istiklâl madalyasıyla taltiflerine dair karar: TBMM 29. 09. 1337, İ: 83, C: 1, Karar no: 175.

221 Hüseyin Efendi, (Mustafa), Urfa, 1308. Fırka: 5, Alay 24/3, Bl: 11 Takım K. Mülazımısâni. Sakarya muharebesinde ibrazı fedakâri eyliyen Garp cephesi kıtaatına mensup iki yüz otuz dört zatın istiklâl madalyasıyla taltiflerine dair karar: TBMM 29. 09. 1337, İ: 83, C: 1 Karar no. 175.

311 Mustafa Ağa (Mehmet), Urfa, 12. Fırka Topçu Alayı Marangoz Ustası (307-1) . Afyon Karahisar ve Dumlupınar muharebatiyle düşmanın takibi esnasında uhdelerine mevdu vezaifi fevkalâde bir surette ifa eden yirmi zatın istiklâl madalyasıyla taltiflerine karar: TBMM 28. 10. 1338, İ: 128, C: 1 Karar No: 299.

365 Ahmet Fevzi Efendi (Özkutlu), (Hacı Mehmet), Urfa 1311 Kolordu 1 Katar Öküz Kolu K. Mülazımısâni (257) . Afyonkarahisar ve Dumlupınar Muhaberelerinde gösterdikleri fevkâlâde ibraz-ı mesaiden dolayı İstiklâl Madalyasıyla taltifleri: TBMM 06. 11. 1338, İ: 133, C: 1 Karar no: 310.

484 Muzaffer Efendi, (Tevfik), Urfa. 3. Fırka Kafkas Topçu Taburu Bataryası Mülâzımıevvel (327-56) . Afyonkarahisar ve Dumlupınar Muhaberelerinde gösterdikleri fevkâlâde ibraz-ı mesaiden dolayı İstiklâl Madalyasıyla taltifleri: TBMM 06. 1. 1338, İ: 133, C: 1 Karar no: 310.

761 Abdurrahman Avni Efendi (Öncel), (Hafız Müslüm),Urfa. 1281. Ağır Topçu Alayı 25/3 İmamı (313-1) Afyonkarahisar ve Dumlupınar Muhaberelerinde gösterdikleri fevkâlâde ibraz-ı mesaiden dolayı İstiklâl Madalyasıyla taltifleri: TBMM 06. 11. 1338, İ: 133, C: 1 Karar no: 310.

826 Şerif Efendi (Özden), (Abdurrahman) Urfa. Fırka 16, Alay 42/1, Bl. 8 K. Mülazımısâni (18342) . Afyonkarahisar ve Dumlupınar Muhaberelerinde gösterdikleri fevkalade ibraz-ı mesaiden dolayı İstiklâl Madalyasıyla taltifleri: TBMM 06. 11. 1338, İ: 133, C: 1 Karar no: 310 (Şerif Özden Urfa Mücadelesindede yedek subay olarak hizmet etmiştir)

1181 Bozo Ağa (Mehmet), Urfa. Fırka 41, Alay: 12/1 Bl. 2K. Vekili Piyade İhtiyat Mülâzımıevvel (26963) Afyon Karahisar ve Dumlupınar muharebatiyle düşmanın takibi esnasında hidematı fedakâranesi sebkettiğinden TBMM 14. 08. 1339, İ: 4 C: 1.

2079 Mustafa Efendi (Mustafa Tevfik), Urfa. 1. Menzil 1. Hat 4. Katar Kolu 446 K. Nakliye ve ihtiyat zabit vekili (50) . "26. 8. 1338 den itibaren vukubulan muharebatta Şuhut Efe Sultan İzmir'e kadar vukubulan cephane vs. nakliyatında fevkalâde hüsnü hizmeti ve fedakârlığı görüldüğünden" TBMM 02. 01. 1340, İ: 78, C: 1.

2646 Urfa Mebusu Refet Bey, Urfa. (Eyüp-Adile) (1888-1964)(K) TBMM22. 04. 1341 t. İ: 109, C: 2. Balıkesir'deki teşkilâtı milliye çalışmalarından ve fevkalâde hizmetlerinden dolayı. Karar no: 145. 4756 Refik Efendi (Salih), Urfa. 1310, Fırka: 15, Alay: 38, Tabur: 2, Bl: 6 İhtiyat Mülâzımısâni (10945). TBMM 22. 05. 1926, İ: 101, C: 1 "Mücahedei Milliyede şehit olduğundan" Karar no: 255.

5652 Tevfik Adlî Efendi (Abdullah), Urfa. Kolordu 5 Süvari Bölüğü Süvari Mülâzımıevvel (337-50) . Mücadelei milliye esnasındaki hizmetlerinden dolayı dört yüz doksan dokuz zatın kırmızı ve yüz on sekiz zatın da beyaz şeritli İstiklâl Madalyasıyla taltifleri: TBMM 24. 05. 1926, İ: 107, C: 1, Karar no: 259.

5716 Hacı İsmail Hakkı Efendi (Ünal), (Mehmet Turan) Urfa. Fırka: 41, Alay: 19, Bölük: 8 Kumandanı Piyade Yzb. (326-233) . TBMM 24. 05. 1926, İ: 107, C: 1 "Mücadelei Milliye'de asârı hamaset ve fedakârisinden". Karar no: 259

6088 Ahmet Azmi Efendi bini Hacı Halil, İhtiyat Piyade Mülazımısâni. Şark Cephesi, (Kayıt no: 19228) TBMM 24. 05. 1926, C: 1, İ: 107. (K) Karar no: 243.

2) Urfa'nın Kurtuluş Mücadele'sindeki Hizmetleri Nedeniyle TBMM Tarafından İstiklâl Madalyası Verilenler:

1579 Urfa Mebusu Ali Saip Bey (Ursavaş), (Emin), Revandiz (1887-1939), (K) (Y) . TBMM 24. 10. 1339, İ: 41, C: 1, Yüzbaşı, Urfa Kuvayı Milliye Kumandanı I. Devrei intihabiye azasından olup cephede ve bilfiil kıtada asarı hamaset ve fedakâri gösterdiğinden dolayı.

1689 Urfa Mebusu Bozan Bey (Şahinbeyzade). (Şahinbey-Emo) (1890-1968) (Y) TBMM 24. 10. 1339, İ: 41,C: 1, Berazi Aşireti Reisi, I. Devrei intihabiye azasından olup davayı muhik ve meşruumuzu müdafaa ve ihzar eylediğinden.

1928 Urfa Mebusu Esat Efendi (Dağyutan), (Hacı Esat-Gülbeyaz) (1852- 1939) (Y) TBMM 24. 10. 1339, İ: 41, C: 1, I. Devrei intihabiye azasından olup davayı muhik ve meşruumuzu müdafaa ve ihzar eylediğinden

1929 Urfa Mebusu Hacı Salih Hayali Bey, (Yaşar), (Şeyh Müslüm- Safiye),(1869-1922) . (Y) . TBMM 24. 10. 1339, İ: 41, C: 1, I. Devrei intihabiye azasından olup davayı muhik ve meşruumuzu müdafaa ve ihzar eylediğinden

1930 Urfa Mebusu Hacı Mustafa Efendi (Hacıkâmiloğlu), (Hacıosman-Hafıza) (1870-1933) . (Y) . TBMM 24. 10. 1339, İ: 41, C: 1, I. Devrei intihabiye azasından olup davayı muhik ve meşruumuzu müdafaa ve ihzar eylediğinden (7)

2610 Barutcuzade Hacı İmam Efendi (Barutçu), Urfa (Hacı İbrahim- Zeliha) (1865-1928) (K) TBMM 05. 04. 1341, İ: 94, C: 17, Karar no: 124,

2611 Adil Bey Ankara Baytar Müfettişi Umumisi (K) TBMM 05. 04. 1341, İ: 94, C: 17, Karar no: 124.

2614 Bozan Ağa (Zülfikârağazade), Urfa. (Zülfikâr-Leyla) (1888-1979) İzol Aşiret Reisi (K) TBMM 05. 04. 1341, İ: 94, C: 1, Karar no: 124

2616 Hacı Ömer Efendi (Cevheri), (Hacı Mehmet- İnci) Urfa. (1892- 1952)Şeyhanlı Aşiret Reisi (K) TBMM 05. 04. 1341, İ: 94, C: 1, Karar no: 124

3350 Şeyho Ramazan Efendi (Oruç), (Mustafa-Elif) (1866-1942) Urfa. Kuvayı Milliye Binbaşısı (K) TBMM 15. 02. 1926 t. İ: 56, C: 1 Karar no: 208.

3367 Cemal Bey, Urfa Telgraf Muhabere Memuru, (K) TBMM 15. 02. 1926 t. İ: 56, C: 1, Karar no: 208. (Ek-1, 2)

3487 Hocazade Nureddin Nabi Bey (Akçar) (Nabi-Fatma) (1887-1947) Urfa Gazetesi sahip ve ser muharriri, (K) TBMM 15. 02. 1926 t. İ: 56, C: 1Karar no: 208.

3488 Miftahizade Müftü Hasan Efendi (Açanal), Urfa (Abdurrahim- Hatice) (1874-1953) . (BTBMM 15. 02. 1926 t. İ: 56, C: 1 Karar no: 208.

YORUMLAR

  • 1 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Yaralı baba kendi acısını unutup çocuklarının derdine düştü
Yaralı baba kendi acısını unutup çocuklarının derdine düştü
Kuzenlerin Kavgasında Kan Aktı
Kuzenlerin Kavgasında Kan Aktı