Urfa SGK’da yapılandırma başladı

Urfa SGK’da yapılandırma başladı

Ünlü; 19 Ağustos 2016 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının da yapılandırılmasını içine alan 6736 sayılı torba yasa yürürlüğe girdiğini belirtti

08 Eylül 2016 - 19:01

Şanlıurfa Sgk İl Müdürü   İsmail Ünlü yaptığı açıklamada ;  Torba yasada ; İşveren ve sigortalıların Haziran 2016 ayı ve öncesine ait prim borçları yapılandırılacak. 4/a,b,c statülerinden kaynaklanan prim, kesenek, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, SGDP ( Şubat ayına kadar olan) , İsteğe bağlı, topluluk sigortası primleri, ÖİV, Damga vergisi, Eğitim katkı payı, idari para cezaları ve buna bağlı gecikme zamları, 30/6/2016 tarihine kadar bitirilmiş Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik üzerinde hesaplanan sigorta primleri, Genel sağlık sigortası kapsamında primini kendi ödeyenlerin prim borçları ve buna bağlı gecikme zammı alacaklarını kapsamaktadır. Rücu alacakları , Geçici 17, (Geçici 63 maddeleri gereği durdurulan Esnaf Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur  sigortalılığının ihya edilmesi halinde ortaya çıkacak alacak tutarı,  Sağlık Hizmet Sunucularına (hastaneler, eczaneler, optikçiler) yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar,

Yapılandırma Ne Sağlıyor?

 

Bu borçların asılları yani anaparaları ödeme sürelerinin bittiği tarihten torba yasanın yayımlandığı 19 Ağustos arasında geçen süre için Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas olarak bir hesap yapılacak bu hesaplanan tutar süresi içerisinde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı fer’ i alacakların tamamından vazgeçilecektir. 

 

Peşin Ödeme Ne Sağlıyor ?

Yapılandırılmış borçların peşin/ilk taksit ödeme süresinde (2/1/2017 tarihine kadar) tamamen ödenmesi halinde Yİ-ÜFE’nin  %50’si silinecek, borç aslı ve hesaplanan Yİ-ÜFE’nin kalan % 50’si tahsil edilecek. Gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ALINMAYACAKTIR.

 

İdari Para Cezalarında Yapılandırma Ne Sağlıyor?

 

Ø                            30 Haziran 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiiller

Ø                            Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleştiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş olan idari para cezası

Ø                            Asıllarının % 50’si ile  Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde İPC asıllarının kalan % 50’si ile İPC’ye uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

 

FER’i BORÇLARDA İNDİRİM

 

Yapılandırma kapsamına giren alacakların; asıllarının kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olması şartıyla ve 19/8/2016 tarihi itibarıyla aslı ödenmiş fer’i alacağın % 40’ının ödeme süresi içerisinde peşin ya da taksitle ödenmesi halinde aslı ödenmiş fer’i alacağın % 60’ının tahsilinden vazgeçilecektir. Aslı ödenmiş fer’i borçlar içinde peşin ve taksitler halinde ödeme imkânı getirilmektedir.

 

Kanun kapsamından çıkmış işyerlerine ait 31/12/2014 tarihi veya öncesine ait

 

                                Sigorta primi,

                                İşsizlik sigortası primi,

                                Sosyal güvenlik primi Ve idari para cezalarının

                                asılları toplamı 50 Türk Lirasını aşmayan alacaklar;

 

Tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan

 

Tutarı 100 Türk Lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilmiştir.

 

 

İnşaat ve İhale Konusu İşlerde Eksik İşçilikten Kaynaklanan Prim Borçlarının Yapılandırılması

30/6/2016 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yapılandırılabilmesi için;

 

ü     31/10/2016 tarihine kadar Kuruma yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olması,

ü     Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 31/10/2016 tarihine kadar işverene tebliğ edilmiş olması,

ü     Peşin ödeme seçeneği ile borcun yapılandırılması başvurusunda bulunulmuş ise söz konusu borçların varsa diğer borçlarla birlikte en geç 2/1/2017 tarihine kadar ödenmesi  gerekmektedir.

 

            Eksik işçilik 31/10/2016 tarihine kadar işverene tebliğ edilememiş ise;

Alacak aslı ile bu alacağa ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE uygulanacaktır.

İlk taksitin, yapılandırma planının işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılandırma kapsamında ödenmesi halinde feri’lerin tamamından vazgeçilecektir.

 

SGDP BORCU OLANLAR ?

 

01/10/2008 öncesi ve Sonrasında Şubat ayına kadar SGDP  borcu olanlar 4/a ve 4/b sigortalılarımız elden ya da posta kanalıyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, 4/c Emeklileri ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

 

Genel Sağlık Sigortalılarına Sağlanan Haklar

 

 

Bir hususa özellikle dikkat çekmek istiyorum.  6663 Sayılı Kanun kapsamında 25 yaşın altında ki 26/04/2016 olan borçlar silinmiştir.

 

 Genel Sağlık Sigortası ve 4/b borçlularına seslenmek istiyorum. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren eğer bir borcunuz olursa ve bu beyaz sayfadan istifade etmeyecekseniz, sağlık hizmetlerinden de yararlanamayacağınız anlamı çıkmaktadır.  Onun için gelir testi yaptırılmasını istiyoruz. Sosyal Güvenlik sisteminizin orta direği sürdürülebilir olmasıdır.

 

Bilindiği üzere 25 yaşın altındaki borçlar silindi. Bu durumun dışında olup, üniversiteye gidiyorsa 25, liseye gidiyorsa 20 yaşını, okula gitmiyorsa 18 yaşını geçen kişiler çalışmaya başlamamışlarsa 31/01/2017 tarihinden önce gelir testi yaptırmak zorundalar.

 

Kanunun Genel Sağlık Sigortası kapsamında tescil edilen sigortalılara “Gelir Testine Müracaat Bildirim Tebligatı (Ek-1)” formu tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın, süresi içinde ilk defa gelir testine gidenlerin;

-          Gelir testi sonucu (g-2) gelir seviyesinden düşük ise ilk tescil başlangıç tarihi itibarıyla (g-1,c-1) gelir seviyesi üzerinden tescili yapılacaktır.

2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin genel sağlık sigortası prim borcu bulunanlar; 31/1/2017 tarihi mesai bitimine kadar yerleşim yerlerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunmaları şartıyla en geç 28/2/2017 (dahil) tarihine kadar, 12 ayda eşit aylık taksitle ödeme talebinde bulunmaları halinde ilk taksiti, peşin ödeme talebinde bulunmaları halinde ise prim borcu aslının tamamını herhangi bir faiz uygulanmadan ödeyebilecektir.

         Ayrıca, peşin ödeme tercih edilmiş olmasına rağmen 28/2/2017 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde peşin ödeme başvuruları, 12 taksit sayısına göre taksitlendirilebilecektir.

 

Yapılandırma için başvuru takvimi nedir?( yani vatandaş en son ne zamana kadar başvurmalı)


Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız için 19 Ağustos 2016 tarihinden itibaren başvurular başladı. 31.10.2016 başvuruların son günüdür. GSS sigortalıları için bu süre 31.01.2017 olarak düzenlenmiştir.

 

 İşverenlerimiz internet üzerinden e-sigorta kanalıyla müracaat edebilirler ve sistem tarafından onaylanmasına müteakip taksit tutarlarını e-sigorta kanalıyla görebileceklerdir. Birden fazla işyeri olan işverenlerimiz her işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunması gerekmektedir. Tüm borçlularımızın Son günü beklemeden bir an önce müracaat etmelerini rica ediyorum.

 

 

Prim borcunda kaç taksit imkânı var, kredi kartıyla ödeme yapabilecek mi vatandaş ?

 

Yapılandırma kapsamında, SGK'ya borcu olanlardan borcunun tamamını peşin ödemesi halinde, ana paraya eklenen enflasyon farkının yarısı alınmayacak. SGK'ya borcu olanlar peşin ödemenin yanı sıra iki aylık dönemler halinde ödeme yapabilecekler. Böylece; 6 taksit (12 ay), 9 taksit (18 ay), 12 taksit (24 ay), 18 taksit( 36 ay )vade ile ödenebilecekler.

 

Taksitlerin ödenme süresine gelince; yukarıda belirtildiği şekilde taksitler iki ayda bir ödenecek.

 

Borç aslı ve borç aslına Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar için, peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 18 taksite kadar (36 ay) ödeme imkanı getirilmiştir.

Yapılandırılan borçlar; peşin veya  6, 9, 12 veya 18 taksit halinde ödenebilecektir.

 

 

Yapılandırmaya esas tutarlara;

Altı eşit taksit için (1,045),

Dokuz eşit taksit için (1,083),

Oniki eşit taksit için (1,105),

Onsekiz eşit taksit için (1,15)

oranında vade farkı uygulanacaktır

 

İl Özel İdareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, TFF ve Özerk Spor Federasyonları tarafından tescil edilmiş olan Spor kulüpleri ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitteödeyebileceklerdir.

 

Ayrıca Belediyeler ve bunlara  bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar başvuru yapmamaları halinde bu kapsama giren tüm borçları tarafımızca 144 aylık eşit taksitle yapılandırılacaktır.

 

Öte yandan yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların, diğer şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak.

 

 

Kredi kartı ile ödeme olanağı bulunuyor. Kurumumuzu www.sgk.gov.tr. İnternet sayfasından giriş yaparak kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapıla bilinmektedir.

 

 

Borçlarını Yapılandıranlara Sağlanan Avantajlar

 

ü    Yapılandırma için herhangi bir teminat  istenmeyecek,

 

ü    Tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecek,

 

ü    Tatbik edilen hacizlere konu mallar borçlunun talebi halinde satılabilecek,

 

ü    Borcu yoktur yazısı alabilecek,

 

ü    Borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak

 

ü    Sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanabileceklerdir;

 

İhale ve inşaat işyerleri için;

ü    -Tüm borçların tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecek.

ü    -Tüm borçları karşılayacak tutarda teminat verilmesi halinde, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecek,

ü    İlana çıkmış satışlar yapılandırmaya müracaat etmesi halinde durdurulacak,

ü    Cari prim borçlarını ödeyerek Sigorta Primi Teşviklerinden yararlandıktan sonra (Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı bildirgeleri için)  yapılandırmanın peşin ödemesinin veya ilk taksit ödemesinin süresinde yapılmaması halinde yararlanılan sigorta primi  teşvikleri iptal edilecektir.

ü    İlk iki taksit ödemesinin ödenmemesinin dışındaki diğer yapılandırma bozma koşulları nedeniyle yapılandırmanın bozulması halinde işverenler, sigorta prim teşviklerinden bozma tarihini takip eden aydan geçerli olmak üzere yararlanamayacaklardır.

 

 

Yapılandırma ile Genel Sağlık Sigortalıları, Bağ-Kur Sigortalıları ve Diğer Sigortalılara  Sağlanan Haklar Nelerdir?

 

Ø    Primlerini kendileri ödeyenler borçlarını yapılandırıp ilk taksitlerini öderlerse sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlarlar.

 

Ø    Sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilmek için de taksitlerini ve      cari dönem primlerini de düzenli ödemeleri gerekir.

 

Ø    Ayrıca şartları dolduğu halde borç nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur sigortalıları yapılandırdıkları borçları için Kurumun protokol yaptığı bankalardan kredi alabilecekler, kredi borçları ise emekli aylıklarından kesilecektir

 

Yapılandırma Hakkının Kaybedilmesi

 

1.    Yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin süresi içinde ödenmemesi,

 

2.    Taksitlendirme süresi içerisinde tahakkuk edecek cari ay prim borçlarının, bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi ,

 

3.    Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi (ödenmeyen veya eksik ödenen iki veya daha  az taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi)

 

 halinde de taksitlendirme hakkı kaybedilecektir.

Taksit tutarının % 10’u aşılmamak kaydıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır.

 

Başka Kanunlara Göre Taksitlendirilmiş Borçlar Yapılandırılabilir mi?

 

Ø6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine ile 6552 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmış borçların kalan taksit tutarı,   talep edilmesi halinde yeniden yapılandırılabilecektir.

6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmış borçlardan bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla taksit ödemeleri devam edenler yeniden yapılandırmadan yararlanamayacaklardır.

 

 

 

 

 

Primlerin 5 puanlık kısmını Hazine karşılayacak

 

Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı  saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ve ev  hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde 30 günden eksik prim ödeme gün sayısı  bulunanlar, 30 günden eksik günleri için Genel Sağlık Sigortalısının bakmakla  yükümlü olduğu kişi sayılacak.

Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi  adına bağımsız çalışanların; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden  5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacaktır.

Sigortalıların bu prim indiriminden yararlanabilmesi için; primlerin  Hazine'nin karşılamadığı kısmının yasal süresi içinde ödenmesi,  sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin  gecikme cezası ve borcunun bulunmaması gerekmektedir.

 Ancak bu borçlarını  taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılar, bu taksitlendirme veya  yapılandırma işlemleri sırasında bu hükümden yararlanabilecek.

 5 puanlık indirim  şuanda 568,00 TL olan primler 83,00 TL indirim yapılarak 01/10.2016 tarihinden itibaren aylık cari prim 485,00 TL ye düşecektir.

 

Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanların, günün bazı saatlerinde  çalışıp bunun karşılığında ücret alanların ve ev hizmetlerinde çalıştırılanlardan  ay içinde 20 gün ve daha az çalışanların eksik günlerine ait genel sağlık  sigortası primleri 30 güne tamamlayabileceklerdir.

GENELGE İLE  YAPILAN DÜZENLEMELER

 

1/10/2008 tarihine kadar Kurum kayıtlarına intikal ettirilmeyen giriş bildirgesi üzerinde bulunan Bağ-Kur numarasına prim ödeyenlerin sigortalılıklarının başlatılması Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmalarından dolayı 1479 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayıldıkları halde, 1/10/2008 tarihine kadar Kuruma müracaat ederek kayıt ve tescilini yaptırmayan ancak 1/10/2008 tarihinden önce doğru Bağ Kur numarası üzerinden Kurum hesaplarına intikal etmiş olan prim ödemelerine göre sigortalılığının başlatılmasını talep edenlerin ticari faaliyetlerinin başladığı tarih itibariyle 1/10/2008 tarih öncesi sigortalılıkları başlatılacaktır.

 

Başka bir gelişme ise;

1/10/2008 tarihinden önce isteğe bağlı sigortalı olarak kayıt ve tescili yapılan ve prim ödemesi bulunmaması nedeniyle tescil tarihi itibariyle sigortalılıkları durdurulan sigortalılardan 1/10/2008 tarihinden sonra Kurumca (4/b) kapsamında çalışması tespit edilenlerin isteğe bağlı sigortalılıklarının sona erdiği tarihten sonra çalışmalarının bulunduğu tarih itibariyle isteğe bağlı Bağ-Kur numarası üzerinden (4/b) kapsamında zorunlu sigortalılıkları başlatılacaktır.

 

Bu yapılan yeni değişiklikler ile geriye doğru Ticari faaliyet yada prim ödeme nedeniyle geriye dönük  tescil sayılmasının önü açılmıştır.

 

Yukarıda belirtiğim hususlara uygun kayıtları bulunan vatandaşlarımız Kurumumuza müracaatları menfaatleri icabıdır.

 


 

 

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Altun'dan Önemli Hatırlatma
Altun'dan Önemli Hatırlatma
Demirkol’dan 27 Mayıs Mesajı
Demirkol’dan 27 Mayıs Mesajı