Tebliğ Yayınlandı Kimler Destekleme Alamayacak

2019 Yılı Tarımsal üretimde destekleme tebliği yayınlandı Şanlıurfalı bir çok çiftçiyi ilgilendiren tarımsal üretim ve desteklemelerden kimler faydalanamaz

Tebliğ Yayınlandı Kimler Destekleme Alamayacak

2019 Yılı Tarımsal üretimde destekleme tebliği yayınlandı Şanlıurfalı bir çok çiftçiyi ilgilendiren tarımsal üretim ve desteklemelerden kimler faydalanamaz

Tebliğ Yayınlandı Kimler Destekleme Alamayacak
13 Kasım 2019 - 11:28

2019 Yılı Tarımsal üretimde destekleme tebliği yayınlandı Şanlıurfalı bir çok çiftçiyi ilgilendiren tarımsal üretim ve desteklemelerden kimler faydalanamaz

İşte Destekleme Tebliğinde Çiftçiler Hangi durumlarda Desteklemelerden yararlanamayacak.


a) 2019 üretim yılında destekleme uygulamalarında ayrıntıları verilen kayıt sistemlerinde kayıtlı olmayanlar, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.b) ÇKS’de kayıtlı olduğu il/ilçe dışında başka yerden desteklemeye müracaat edenlerle, bu Tebliğde belirtilen destekleme ödemelerinden faydalanmak için istenilen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayanlar bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.c) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin başvurularda hizmet bedelinin yatırıldığına dair Döner Sermaye İşletmesinden alınan makbuz veya alındı belgesini EK-4’te belirtilen belge teslim bitiş tarihine kadar ibraz etmeyenler bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.
 ç) 31/12/2019 tarihi mesai bitimine kadar FKS’ye kayıtlı olmayanlar ve 2019 üretim yılında ruhsatlı fındık arazilerinde değişiklik olduğu halde FKS’de güncelleme yaptırmamış olanlar fındık alan bazlı gelir desteği ödemesinden faydalanamaz.
 d) Kamu kurum ve kuruluşları toprak analizi desteği dışında, bu Tebliğde anılan diğer desteklerden yararlanamaz.
 e) Orijinal/temel ve üst kademe tohumluk üretimi yapanlar hariç kamu tüzel kişiliği ile ortak üretim yapanlar, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.
 f) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi hükümlerince gerçek üretim yapmadıkları tespit edilenler, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereği  haklarında beş (5) yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları yönünde karar verilenler, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.
 g) Üretim yılı içerisinde herhangi bir üretim ya da üretim gayesiyle toprak işlemesi yapılmamış olan boş araziler ile birbirini takip eden iki ve daha fazla üretim yılında nadasa bırakılan araziler bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.
ğ) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olan arazilerde, askı ve askı sonrası itiraz süresince taraflardan birinin destekleme ödemesine ilişkin itirazının yazılı olarak ilgili birime iletilmesi durumunda, ihtilafa konu araziler, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.
h) Destekleme kapsamındaki arazilerde ara ziraatı yapıldığının tespiti halinde ara ziraatı ürünleri, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.
ı) Ara ziraatı yapılan destekleme kapsamındaki fındık parselleri, fındık alan bazlı gelir desteğinden faydalanamaz.
i) Yurt dışından ithal edilen materyaller, yurt içinde ihracat amaçlı üretilip sertifikalandırılan tohumlar ile fidan/fideleri üreten ve kullananlar, yurt içi sertifikalı tohum kullanım ve yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım, yurt içi sertifikalı tohum/fidan üretim desteği ödemelerinden faydalanamaz.
j) Yurt içinde kullanmak amacıyla üretilip sertifikalandırılan ancak herhangi bir şekilde ihracatı yapılan/yapılacak tohumluklar, yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği ödemelerinden faydalanamaz.
k) 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 17 nci maddesi hükümleri gereği tohumculukla ilgili faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerden faaliyet konuları ile ilgili alt birliğe üye olmayanlar yurt içi sertifikalı tohum üretim ve yurt içi sertifikalı fidan üretim destekleme ödemelerinden faydalanamaz.
l) Yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteklemelerinde, destekleme ödemesi gerçekleştikten sonra taahhüdüne uygun davranmayanlar, yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği ödemelerinden faydalanamaz.
 m) Pamuk sezonu içerisinde faaliyetini sürdürerek, desteklemeye konu kütlü pamuğu işleyecek olan çırçır prese fabrika işletmecisi olmayan tüccarlara satış yapanlar ile yurt içerisinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullanmayan pamuk çiftçileri fark ödemesi desteklerinden yararlanamazlar.
 n) Dikim tarihinden itibaren beş (5) yılını doldurmayan zeytinlik parselleri zeytinyağı ve dane zeytin fark ödemesi desteğinden yararlanamazlar.
 o) Yem bitkisi ekilişlerini daneye bırakanlar ve rekreasyon amaçlı ekiliş yapanlar yem bitkileri desteğinden faydalanamaz.
 ö) İl ekolojisine, yetiştirme tekniklerine ve normlarına uygun üretim şartlarından herhangi birisini yerine getirmeyenler ile yem bitkileri tespit çalışmalarına yardımcı olmayan veya çalışmaları engelleyenler yem bitkileri desteğinden faydalanamaz.
p) Özel mülkiyet statüsünde olup da tapu kayıtlarında vasfı çayır, mera ve otlakiye olan parseller üzerinde yem bitkisi ekilişi yapanlar, yem bitkileri desteğinden faydalanamaz.
r) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına sahip olmayan çayır vasıflı araziler, bu Tebliğde anılan desteklerden faydalanamaz.
s) Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında bir parselin en az 1/5’inde budama yapılarak destekten faydalanan budanmış alanlar 2019 yılında bu destekten yararlandırılmaz.
ş) Geleneksel Zeytin Bahçesi Gençleştirme Budaması Öncesi Tespit Tutanağında belirlenmiş olan zeytinlik alanlarda gençleştirme budamasını yapmamış olan çiftçiler geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteğinden yararlanamazlar.
 t) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine tabi meralarda ıslah amacıyla kiralanarak ÇKS’ye kaydedilen alanlar, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.
u) Ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu keşif komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler veya Orman Genel Müdürlüğünce desteklemeye başvuran çiftçi adına tahsis edilmeyen araziler, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.
ü) 2016 yılından başlamak üzere aralıksız olarak üç yıl İTU desteğinden yararlananlar, 2019 üretim yılı İTU desteğinden faydalanamaz.
v) 2019 yılında düzenlenmeyen İTU sertifikaları veya önceki yıllarda düzenlenmekle birlikte geçerliliği 2019 yılında da devam eden İTU sertifikaları ile yapılan başvurular İTU desteklemesinden faydalanamaz.
y) İTU sertifikası iptal edilen araziler, İTU desteklemesinden faydalanamaz.
z) EK-1’de yer alan 1. Kategorideki ürünlerin örtüaltı veya açık üretim alanlarındaki üretimlerinden biri desteklenir.
 aa) Organik tarım desteğinden yararlandırılan araziler İTU desteğinden, İTU desteğinden yararlandırılan araziler OTD’den faydalanamaz.
 bb) Kamu arazileri üzerinde yapılan doğadan toplama alanları ve ekiliş yapılmayan çayır vasıflı alanlar OTD’den faydalanamaz.
cc) Geçiş süreci-1 ürünü üretimi yapılan araziler, OTD’den faydalanamaz.
 çç) 2018 üretim yılında geçiş süreci-2 ve geçiş süreci-3 statülerinde destek alan araziler, 2019 üretim yılında aynı statüde kalması halinde OTD’den faydalanamaz.
dd) Organik tarım faaliyeti yürütülen arazilerden bir önceki yıla göre 2019 üretim yılında, statüsü düşen araziler OTD’den faydalanamaz.
 
ee) 2017 ve 2018 üretim yılında organik statüde OTD’den faydalanan araziler, 2019 üretim yılında OTD’den faydalanamaz.
 
ff) EK-1’de yer alan 3. Kategoride bulunan ve yeşil ot hasadı yapılarak yem bitkisi amaçlı kullanılacak olan ürünlerin yetiştirildiği araziler, ilgili çiftçinin organik hayvancılık faaliyeti bulunmaması durumunda OTD’den faydalanamaz.
 
gg) Ürün alınamayan, verim çağına gelmemiş dikili tarım arazileri İTUD ve OTD’den faydalanamaz.
 
ğğ) 31/3/2016 tarihli ve 29670 sayılı Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2016/9)’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında desteklenen çiftçiler ayrıca OTD ve İTUD’den faydalanamaz.
 
hh) Bitki sağlığı, karantina nedeniyle üretiminde kısıtlama bulunan türlerde veya kısıtlamaya tabi alanlarda yapılan üretimler bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.
 
ıı) Toplam arazi miktarı bir dekarın altında olan çiftçilere mazot ve gübre desteği yapılmaz.
 
ii) Rekreasyon amacıyla yetiştirilen yem bitkileri için mazot ve gübre desteği yapılmaz.
 
jj) 2019 üretim yılında desteklemeye esas ürünlerin toplam üretim alanı; açıkta üretim için bir dekarın, örtüaltı ünitelerinde üretim için 0,5 dekarın altında olan küçük aile işletmelerine destekleme ödemesi yapılmaz.
 
kk) 2019 üretim yılında desteklemeye esas ürünleri tohumluk elde etmek ve/veya filizlendirme amacıyla üretenlere küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmaz.
 
ll) Kamu veya kamu yararına çalışan kuruluşlarca kamu kaynağı kullanılarak çiftçilerden katkı alınmadan temin edilen tohum, fidan ve üretim materyallerinin kullanıldığı araziler için yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği ve yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği için ödeme yapılmaz.
 
mm) Koordinat bilgileri olmayan, eksik ve/veya hatalı olan veya koordinat bilgileri Laboratuvar Bilgi Sistemine (LABBİS) girilmeyen numunelere toprak analizi destekleme ödemesi yapılmaz. Ayrıca bir koordinat bilgisi alan cihaza sahip laboratuvarların aldıkları toprak numuneleri sırasında her bir koordinat ölçümü arasında beş dakikadan az olan örnek ve bu örneğe ait analizlere destekleme ödemesi yapılmaz.
 
nn) Tapu kayıtlarında hisse büyüklüğü beş dekar üzerinde olan arazilerin kiralama yoluyla bölünmek suretiyle tarımsal faaliyet yapılan alanın beş dekar veya altına düşmesi halinde bu arazilere küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmaz.
 
oo) Tasarrufunda bulunan arazinin/arazilerin bir kısmında tarımsal faaliyet yaptığını beyan ederek tarımsal faaliyette bulunduğu toplam arazi miktarı beş dekar ve/veya altında olacak şekilde ÇKS’ye kayıt yaptıran çiftçilerin ÇKS’ye kayıtlı arazileri mahallinde kontrol edilir. Çiftçinin arazisinin/arazilerinin geri kalan kısımlarında da tarımsal faaliyet yapıldığının tespit edilmesi durumunda küçük aile işletmesi desteğinden yararlandırılmaz.
 
öö) 2018 üretim yılından başlamak üzere, örtüaltı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için bu Tebliğde belirtilen destekleme ödemeleri yapılmaz.
 
Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
 
MADDE 25 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler il/ilçe müdürlüklerince yapılır. İl/ilçe tahkim komisyonlarınca 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre yapılacak iş ve işlemler değerlendirilip karara bağlanır, gereği il/ilçe müdürlüklerince yerine getirilir.
 
(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.
 
(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler tahkim komisyonu kararı tarihinden itibaren beş (5) yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.
 
(4) Destekleme ödemelerinde, idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içinde iade etmeyenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz. İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödemelerden, üretici kendisine tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme zammı alınmaz. Ancak söz konusu ödeme tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Denetim ve yaptırım
 
MADDE 26 – (1) 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda yer alan ve bu Tebliğde anılan desteklerle ilgili işlemlerin yürütülmesini ve denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkili olup, bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifler, ziraat odaları, ticaret borsaları, lisanslı depo işletmeleri, toprak analiz laboratuvarları ve birliklerin hizmetlerinden de yararlanır.
 
(2) Yönetmelik gereği yapılan örnekleme arazi tespitlerinde, öncelikli olarak fark ödemesi desteği ile küçük aile işletmesi desteğine esas araziler dikkate alınır. Yapılan tespitler tutanağa bağlanır.
 
(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
 
(4) Yetkilendirilmiş kuruluşlar OTD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden, ayrıca OTD ödemelerinde OTBİS’e eksik veya hatalı yapılan veri girişleri ile düzeltmelerin zamanında yapılmasından sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ile OTY hükümleri uygulanır.
 
(5) Yetkilendirilmiş laboratuvarlar, toprak analizi destekleme ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden sorumludurlar.
 
(6) Veri girişinde yetki verilen YTK’lar kendilerine tebliğ edilen kullanıcı adı ve şifresinin gizliliği ve güvenliğinden, yaptıkları veri girişlerinin doğruluğundan, düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden sorumludurlar.
 
(7) Arazi intikalleri ve mücbir sebeplerden kaynaklanan nedenlerle zamanında destekleme ödemesi yapılamayan çiftçilere ilişkin iş ve işlemler ayrı olarak yapılır.
 
(8) Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesi yapılmasına sebep olan bombus arı kolonisi çiftçisinin üretim izni iptal edilir.
 
(9) Bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinde; ilgili üretim yılına esas ÇKS müracaatını yaptıktan sonra vefat eden çiftçiler için;
 
a) OTD ödemelerinde; 2019 üretim yılı için organik tarım faaliyeti yürütmekte iken destekleme müracaatı yapamadan vefat eden çiftçilerin mirasçıları; organik tarım faaliyetleri ile ilgili gereklilikleri ve desteklemeye esas şartları devam ettirmeleri kaydıyla müracaat tarihleri içerisinde bu üretimler için OTD’ye esas şartların yerine getirilmiş olması kaydıyla mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi birinin diğer mirasçılardan alacağı muvafakatname-1 (EK-33) ile müracaatı üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.
 
b) İTUD ödemelerinde; 2019 üretim yılı için iyi tarım uygulamaları kapsamında Yetkilendirilmiş Kuruluş ile sözleşme imzaladıktan sonra destekleme müracaatı yapamadan vefat eden çiftçilerin mirasçıları, iyi tarım uygulamaları faaliyetleri ile ilgili gereklilikleri ve desteklemeye esas şartları devam ettirmeleri kaydıyla, mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi birinin diğer mirasçılardan alacağı muvafakatname-1 (EK-33) ile müracaatı üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.
 
c) Mazot ve gübre desteği, fındık alan bazlı gelir desteği ve küçük aile işletmesi desteği hariç diğer destekleme ödemelerinde; 2019 üretim yılına esas destekleme müracaatını yapamadan vefat eden çiftçilerin mirasçıları, arazinin intikalini yaptıramaması durumunda desteklemeye esas şartları devam ettirmeleri kaydıyla mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi birinin diğer mirasçılardan alacağı muvafakatname-1 (EK-33) ile müracaatı üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.
 
ç) 2019 üretim yılına esas ÇKS ve destekleme müracaatlarını tamamladıktan sonra vefat eden çiftçiler için destekleme ödemeleri vefat eden çiftçi adına bankaya yatırılır. Vefat etmeden önce dilekçe ile müracaat etmiş ancak EK-4’te istenilen belgeleri teslim edememiş çiftçiler için bu belgeler mirasçılarından herhangi biri tarafından süresi içerisinde il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Belgelerin süresi içerisinde il/ilçe müdürlüğüne teslim edilmemesi durumunda destekleme ödemesi yapılmaz.
 
(10) Mücbir sebeplerden (savaş, yangın, sel, heyelan ve deprem gibi tabii afetler ve benzeri) dolayı mahsul elde edilememesi durumunda; mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen on iş günü içinde çiftçinin ÇKS’ye kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunması ve il/ilçe müdürlüğü tarafından yerinde tespit edilip belgelendirilmesi zorunludur. Mücbir sebep sonucu üretilmesi planlanan bitki türünün zarar gördüğünün il/ilçe tespit komisyonlarınca tespit edilmesi halinde ödemesi gerçekleştirilen tarımsal destekleme geri alınmaz.
 
(11) Yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği ve yem bitkileri desteği uygulamalarında; destek müracaatının yapıldığı il/ilçe müdürlüğü, ekiliş/dikilişin yapıldığı il/ilçe müdürlüğünden onaylı kontrol tutanağını ister ve ödemeye esas icmali hazırlar.
 
(12) Ürettikleri tohum, fidan/fideyi mahsul veya tohum elde etmek amacıyla kendi arazisine eken/diken, Tohum Üretici Belgesi, Fidan/Fide Üretici Belgesi’ne sahip çiftçilerden fatura istenmez. Bu çiftçilerin kendilerine mal edecekleri ürünler için kanuni defterlerine söz konusu ürün miktarlarını gösterir şekilde giriş kayıtlarını yaparak söz konusu defterin ilgili sayfasının/sayfalarının il/ilçe müdürlüğü tarafından “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak onaylanması halinde tohum, fidan/fide faturası yerine kabul edilir. Talep formunda yer alan bayi bölümünü kendileri imzalar ve kullanmış olduğu tohum, fide/fidanlara ait sertifika sureti ile tohum, fidan/fide üretici belgesini ibraz eder.
 
(13) İlama bağlı borç ödemelerinde ve yürütmenin durdurulmasına/yapılan işlemin iptaline ilişkin ödemelerde; mahkeme kararı, dilekçe ve geri ödemeye dair Vergi Dairesi Alındı Belgesi veya ilgili banka dekontu belgeleri aslı gibidir onayı yapılarak, ödemeye esas ilgili (EK-30, EK-30/a, EK-30/b, EK-30/c) icmalle birlikte her bir çiftçi için ayrı üst yazı ile BÜGEM’e gönderilir.
 
(14) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanır. Ancak bu Tebliğde yer almayıp yerinde tespit ve çözüm gerektiren konularla ilgili il/ilçe tahkim komisyonları yetkili ve sorumludur.
 
Finansman ve ödemeler
 
MADDE 27 – (1) 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar çerçevesinde bu Tebliğde anılan 2019 üretim yılı tarımsal destekleme türleri ve destekleme miktarları EK-1’de yer almaktadır.
 
(2) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır. Ödemeler bankanın ilgili şubelerinde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.
 
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
 
MADDE 28 – (1) 27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17) yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Tamamlanamayan işlemler
 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri çerçevesinde başlatılmış ve bu Tebliğin yayımı tarihinde sonlandırılmamış olan işlemler, kendi mevzuat hükümleri çerçevesinde sonlandırılır.
 
Yürürlük
 
MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.


YORUMLAR

  • 0 Yorum